อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ(สัตหีบ)

ดูเพิ่มเติมได้ที่
                                 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ(สัตหีบ)