โครงการปรับปรุงอาคาร4ชั้น คุณสุวัฒน์-มาลี อริยะวุฒิพันธ์